Praktische zaken

Tarieven en vergoedingen

Ik heb contracten met de gemeentes binnen de regio Zuid-Kennemerland en de regio IJmond. Voor alle gemeentes geldt dat er vergoede zorg geboden kan worden binnen de Basis GGZ (BGGZ).

Een verwijsbrief van een arts (kinder-, huis- of jeugdarts) of het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is nodig voor de vergoeding vanuit de gemeente.

Afspraken kunnen tot uiterlijk 24 uur voor aanvang van de afspraak kosteloos worden geannuleerd via de contactgegevens van de behandelaar, de website of de mail. Bij niet (tijdig) annuleren zonder geldige reden zal de afspraak in rekening worden gebracht tegen een tarief van €50,-.

Ouder-kind-behandelingen vallen binnen de regelgeving van de Jeugd-GGZ, de geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jeugdigen. Behandelingen worden maandelijks digitaal door de praktijk bij de gemeenten gedeclareerd.

Er zijn drie voorwaarden voor vergoeding van een behandeling:
  • overleggen van een geldige verwijzing van de huisarts, jeugdarts (JGZ), medisch
    specialist of het Centrum Jeugd en Gezin van je gemeente (CJG)
  • tonen van het identiteitsbewijs van jullie kind tijdens de intake
  • instemmen met het digitaal en versleuteld uitwisselen van gegevens met de
    administratie van jullie gemeente (VECOZO). Het gaat ondermeer om het BSN-nummer, naam, adres, woonplaats, postcode, geboortedatum, data van start en einde behandeling. Behandelgegevens, zoals een diagnose of een behandelplan, worden nadrukkelijk niet met gemeenten gedeeld; deze vallen onder de privacywet.
Gemeentes IJmond
Driehuis
Santpoort-Noord
Santpoort-Zuid
Velsen-Noord
Velsen-Zuid
Velserbroek
IJmuiden
Beverwijk
Heemskerk
Gemeentes Zuid-Kennemerland
Haarlem
Heemstede
Bloemendaal
Zandvoort

Wetten en privacy

Ik werk volgens de beroepscodes en richtlijnen van het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP), de wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG) en de Wet op Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO).

Dossier
Alle gegevens worden opgeslagen in uw dossier in een beveiligd softwaresysteem. In dit dossier worden gegevens vastgelegd die nodig zijn om goede zorg te bieden en/of zorgvuldig onderzoek te doen. Wij zijn verplicht dit dossier aan te leggen en deze dossiers minimaal vijftien jaar te bewaren. U hebt recht op inzage in het dossier en recht om ons te vragen eventuele feitelijke onjuistheden te verbeteren.

Overleg met anderen
Ik heb een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat ik alleen met uw uitdrukkelijke toestemming met anderen over u of uw kind spreek. Alleen in bijzondere gevallen geeft de wet het recht om ook zonder uw toestemming informatie te verstrekken. In dergelijke gevallen zoek ik als regel eerst contact met u om deze informatieverstrekking met u te bespreken.

Rechten
Bij het aangaan van een psychologische behandeling is er sprake van een wettelijke overeenkomst met rechten en plichten. Deze staan omschreven in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

Crisis
In geval van crisis kunt u uw therapeut proberen te bereiken tijdens zijn/haar werkdagen. Indien dit niet lukt kunt u contact opnemen met uw huisarts. Ook als uw therapeut niet aan het werk is maar er is sprake van crisis tijdens kantoortijden kunt u contact opnemen met uw huisarts. In geval van crisis kunt u voor jeugd (tot 18 jaar) contact opnemen met de crisisdienst (tel. 088 – 8006201) en voor volwassenen kunt u bellen met de huisartsenpost (tel. 023-224 0000)

Toestemming voor behandeling bij kinderen

  • Omdat een kind minderjarig is, moet er toestemming voor behandeling worden verleend door beide gezaghebbende ouders. Ook wanneer ouders gescheiden zijn, is een handtekening van beiden nodig om te kunnen starten. Dit geldt voor kinderen tot 16 jaar. Indien (één van) de gezaghebbende ouder(s) niet betrokken is bij de aanmelding wordt deze toestemming gevraagd alvorens een intakegesprek kan plaatsvinden.
  • Vanaf 12 jaar moeten zowel het kind als de gezaghebbende ouder(s) akkoord geven om te starten met een behandeling.
  • Vanaf 16 jaar is toestemming van de ouders niet meer noodzakelijk.

Belangrijk bericht

In de gemeenten van de regio Zuid-Kennemerland en IJmond is per januari 2024 het jeugdzorgbeleid aangepast.

Eind maart zijn de budgetplafonds per praktijk kenbaar gemaakt.

Op basis van het budgetplafond kan ik minder zorg bieden en ben ik beperkt in tijd en ruimte om een behandeling goed en zorgvuldig vorm te geven.

Voor nu betekent dit, dat ik helaas voorlopig geen nieuwe cliënten kan aannemen.

sluit dit bericht